Recent site activity

Apr 1, 2020, 6:17 PM Huy Quách Thanh attached 03-CTUB_ thuc hien bien phap phong chong dich Covid 19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020
Apr 1, 2020, 6:17 PM Huy Quách Thanh attached 471_UBT_Trien khai cong van cua Bo Chinh tri ve phong chong dich Covid-19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020
Apr 1, 2020, 6:17 PM Huy Quách Thanh attached 479_UBT_nguoi dan khong tu y mua thuoc du phong dich Covid 19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020
Mar 31, 2020, 7:46 PM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 01.4 - 15.4.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020
Mar 31, 2020, 7:46 PM Huy Quách Thanh created KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020
Mar 29, 2020, 5:48 AM Huy Quách Thanh attached 441-UBT Tang cuong cac bien phap phong chong dich Covid-19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 23, 2020, 6:16 PM Huy Quách Thanh attached 469_SGDDT_VP_tiep_tuc_cho_tre_MN_-_HS_pho_thong_va_sinh_vien_nghi_hoc_phong_dich_benh_Covid-19 (thay thế CV 465).pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 20, 2020, 6:29 PM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 23.3 - 29.3.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 20, 2020, 6:29 PM Huy Quách Thanh attached 465_SGDDT_VP_tiep_tuc_cho_HS_MN-TH-THCS_nghi_hoc_phong_dich_Covid-19_23-293.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 18, 2020, 11:27 AM Huy Quách Thanh attached 3. VĂN KIỆN 17-20. PHƯƠNG HƯỚNG 20-22.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 14, 2020, 3:06 AM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 16.3 - 22.3.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 14, 2020, 3:05 AM Huy Quách Thanh deleted attachment THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 16.3 - 22.3.doc from KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 13, 2020, 7:38 PM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 16.3 - 22.3.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 13, 2020, 7:37 PM Huy Quách Thanh attached 414_SGDDT_VP_tiep_tuc_cho_Hs_mam_non-_TH-THCS_cho_hoc_sinh_nghi_hoc_Covid-19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 8, 2020, 7:55 PM Huy Quách Thanh attached KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 2020.rar to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 6, 2020, 5:35 PM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 09.3 - 15.3.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 6, 2020, 5:35 PM Huy Quách Thanh attached 696_BGDDT_GDTC Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 6, 2020, 5:35 PM Huy Quách Thanh attached 373_SGDDT_VP_tiep_tuc_cho_HS_Mn-TH-THCS_nghi_hoc_phong_benh_Covid-19.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Mar 6, 2020, 5:35 PM Huy Quách Thanh created KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020
Feb 28, 2020, 7:04 PM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 02.3 - 08.3.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020
Feb 28, 2020, 7:04 PM Huy Quách Thanh attached 550_BGDDT_GDTC Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020
Feb 28, 2020, 7:04 PM Huy Quách Thanh attached 325_SGDĐT_VP cho HS MN-TH-THCS nghi hoc, HS THPT GDTX SV di hoc lai.pdf to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020
Feb 28, 2020, 7:02 PM Huy Quách Thanh attached MẪU BẢN CAM KẾT NĂM 2020.docx to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020
Feb 22, 2020, 7:47 PM Huy Quách Thanh attached THĂNG HẠNG 2020.rar to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020
Feb 17, 2020, 12:31 AM Huy Quách Thanh attached THÔNG BÁO LỊCH TRỰC,...PHÒNG. CHỐNG DỊCH BỆNH CORONA - Từ 17.02 - 29.02.doc to KẾ HOẠCH THÁNG 02/2020

older | newer